Geen extra windmolens op GO, AD 13-03-2019

L.S.
Zie bijgaand kranten bericht.
Nadat alle vergunningen voor de windparken door het college zijn afgegeven, komen ze nu ineens tot de conclusie dat er geen draagvlak onder de bevolking, met name omdat er tussen Oude- en Nieuwe-Tonge al 34 turbines van 185 meter hoog staand. Tijdens het aanwijzen van de gebieden deed men alsof windpark Krammer niet bestond; andere provincie zei het college steeds.!
Nu de verkiezingen voor de provinciale staten er zijn, heeft gedeputeerde Han Weber ineens begrip voor de bevolking van G-O terwijl hij tijdens het vergunningen proces dreigbrieven stuurde, waar wethouder Tollenaar onze raad mee onder druk zette.
Er zijn betere plekken om met minder overlast voor de bevolking meer “groene” energie te produceren.
Mvg
Mallemolens
Advertenties

Windmolens en verkiezingen

Achter de schermen wordt er gewerkt aan de bouw van nog eens zes windturbines tussen Oude- en Nieuwe-Tonge. Wij blijven van mening dat dit er samen met de andere windparken veel te veel worden. Tegen de bouw van deze zes turbines, lopen procedures bij de Rechtbank en Raad van State.

Vorige week wo 21 feb. tijdens het verkieziengsdebat van Radio Rijnmond hoorden we toch een aantal opmerkelijke standpunten van sommige politici. Te beluisteren via:
Ook de standpunten op de kieswijzer zijn nu toch anders, dan toe er moest worden beslist over de uitbreiding van windpark Battenoord. Via onderstaande link kunt de standpunten open klikken:
Met de 2200 handtekeningen van de inwoners van OT en NT in gedachten, de 370 zienswijzen en de vele mensen die ons financieel steunen, vonden wij dat we ook van ons moeten laten horen, b.v. middels dit artikel in het AD.
Helaas hebben we niet alles naar voren kunnen brengen in dit artikel.

Windmolens op zee 1 miljard goedkoper dan op land

Windenergie op zee is aanzienlijk goedkoper dan op land. Het verplaatsen van de geplande landmolens naar zee bespaart ruim 1 miljard euro (€_1.000.000.000). De gereserveerde ruimte voor windmolens op de Noordzee is groot genoeg voor deze verplaatsing en ook nog ongeveer viermaal de ambitie van het huidige regeerakkoord.

Om onnodige verliezen te voorkomen adviseert Pieters de bouw van windmolens op land op te schorten totdat het nieuwe Energieakkoord is vastgesteld. Als eerste moet de volgende ronde van de SDE+ subsidieregeling op 13 maart a.s. voor wind op land worden gestopt.

 

Lees 20180225 Persbericht layout van Nederwind inzake het onderzoek “wind op zee in relatie tot wind op land” .

Lees 20180225 Wind op Zee in relatie tot Wind op Land van genoemd onderzoek.

Beroepsschrift windlocatie Battenoord, windparken Blaakweg en Suyderlandt

PERSBERICHT

DE STICHTING MALLEMOLENS heeft op 21 november 2017 beroep ingesteld tegen drie besluiten van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Beroep bij de Raad van State is ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Windlocatie Battenoord door de gemeenteraad op 28 september 2017.

Beroep bij de rechtbank Rotterdam is ingesteld tegen twee door het college van burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunningen voor de bouw van in totaal zes windturbines (windparken Blaakweg en Suyderlandt).

De beroepen zijn namens de stichting ingesteld door Vos & De Lange advocaten te Barendrecht.

Verschillende onderwerpen worden behandeld in de beroepschriften. Het gaat daarbij onder meer om de negatieve effecten op het landschap, geluid, archeologie en cultuurhistorie, schijn van partijdigheid en gebrek aan draagvlak, dit verdeelt over 52 bladzijden, exclusief een aantal meegezonden bijlagen.

Het instellen van drie beroepen is een vrij dure aangelegenheid. Als bestuur van de stichting Mallemolens hebben wij een beroep gedaan op inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge ons financieel te steunen in de kosten verbonden aan de beroepsprocedures.

Tot op heden hebben meer dan HONDERD gezinnen en bedrijven uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge een financiële bijdrage gegeven. Als bestuur van de stichting zijn wij daar heel blij mee, het toont aan dat het verzet tegen de bouw van de windturbines breed wordt gedragen in de dorpskernen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge en het stelt de stichting in de gelegenheid de noodzakelijke deskundigheid voor het instellen van de beroepen in te huren.

De eerste stappen in de gerechtelijke procedures zijn gezet. Binnenkort zal een begin worden gemaakt met de voorbereiding van de zittingen bij de Raad van State en de Rechtbank Rotterdam. Ook deze handelingen gaan opnieuw veel geld kosten, vandaar de oproep aan hen die ons nog niet financieel hebben gesteund dit alsnog te doen. Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0008 0580 60

Naast dit persbericht vermelden wij op www.mallemolens.nl nieuwsfeiten over de procedures. Degene die een bijdrage heeft overgemaakt en waarvan een mailadres/postadres bekend is, wordt via de mail/post van de voortgang van de procesgang op de hoogte gesteld.

 

Namens het bestuur van de stichting Mallemolens

December 2017

Mailadres: mallemolens@kpnmail.nl

Steun Stichting Mallemolens en stort uw bijdrage op NL40 INGB 0008 0580 60

Steun Stichting Mallemolens en stort uw bijdrage op NL40 INGB 0008 0580 60

OPROEP aan de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge de Stichting Mallemolens financieel te steunen in het streven de plaatsing van windturbines tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge te voorkomen, door het voeren van juridische procedures bij de Raad van State en de rechtbank Rotterdam.

2100 inwoners van 18 jaar en ouder uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge hebben verklaard tegen het plaatsen van extra windturbines te zijn, de dorpsraden van beide dorpen en de Stichting Mallemolens hebben zich ingezet de plaatsing van extra windturbines tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge te voorkomen en meer dan 300 zienswijzen zijn ingediend bij het gemeentebestuur tegen de plaatsing van extra windturbines. Al deze acties hebben de plaatselijke politiek er niet van kunnen overtuigen dat inwilliging van de aanvragen van Deltawind en partners een verkeerd besluit zou opleveren.

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten de bouw van zes extra windturbines mogelijk te maken en heeft het college van burgemeester en wethouders vervolgens besloten vergunning te verlenen voor de bouw van zes windturbines.

Voor de inwoners die een zienswijze hebben ingediend staat vanaf 11 oktober 2017 de juridische weg open. Een weg naar de rechter, met voor ieder een behoorlijk bedrag aan kosten. Voor veel inwoners zal dit een brug te ver zijn. Zij weten onvoldoende hoe zij dit moeten aanpakken en kijken in het algemeen al snel aan tegen de kosten van het inhuren van een advocaat. Het is voor weinigen een optie zonder juridische bijstand van een advocaat of andere deskundigen deze procedures zelfstandig tot een goed einde te brengen. De Stichting Mallemolens kan voor velen een alternatief zijn voor het zelfstandig voeren van een procedure.

De Stichting Mallemolens heeft onder meer als doelstelling …”plannen tot plaatsing van extra windturbines in het gebied Battenoord, Blaakweg en Suyderlandt kritisch te volgen en te bevorderen dat realisering van deze plannen niet doorgaan”. Voor de volledige statuten, zie www.mallemolens.nl.

De Stichting Mallemolens gaat de juridische procedures aan, maar kan dit niet zonder financiële steun van de mensen uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. De tot op heden gemaakte kosten zijn door een beperkte groep mensen gedragen, een drietal te voeren juridische procedures gaat ook hun portemonnee te boven, daarom de vraag een bijdrage te leveren door het storten van een bedrag op rekeningnummer NL40 INGB 0008 0580 60 van de Stichting, met vermelding van “steunbijdrage juridische procedures”.

Als de Stichting slaagt in de missie, is dat voor iedere inwoner van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge een overwinning. Dat betekent immers geen extra aantasting van de woonomgeving, geen waardedaling van woningen en nog veel meer negatieve zaken… Zekerheid is niet te geven,… bij geen actie is het wel zeker dat de extra windturbines er komen!

Help ons met een financiële bijdrage en u bouwt mee aan mogelijk een toekomst zonder extra windturbines. Elke bijdrage van bijvoorbeeld € 25,00, € 50,00 of een hoger bedrag is welkom, .. vele kleintjes maken uiteindelijk een groot bedrag, dat tot de laatste cent zal worden besteed aan de verdediging van de belangen van de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.

U hoort van ons via de media wat wij exact gaan doen met het gemeenschapsgeld uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Tot slot: geef wat u kunt missen en breng de kans op een betere toekomst dichterbij. Bij voorbaat dank en wij houden u op de hoogte van onze acties.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mallemolens

 

Opmerking: mocht om welke reden de rechtsgang niet doorgaan, dan wordt uw bedrag teruggestort.

 

 

Schrijven voor college en raad Goeree-Overflakkee

Barendrecht, 22 september 2017

Geachte heer Mimpen,

In vervolg op de raadsvergadering van donderdag 14 september jongstleden en onder verwijzing naar mijn bijgaande inspraakreactie van die avond en de door de raad verzochte onderbouwingen, specificaties en weergaven kan ik u namens Stichting Mallemolens, haar bestuur en haar achterban aanvullend als volgt berichten.

Mijn inspraakreactie veronderstel ik bekend. De inhoud daarvan geldt als hier herhaald en ingevoegd.

De ‘Kaart windparken Goeree-Overflakkee vormt samen met met ‘Figuur 3.2. Detaillering Windpark Haringvliet’ een geografische invulling en weergave van bestaande en nog te realiseren windturbines en windparken binnen uw gemeente.

Het Excelbestand ‘Overzicht windturbines Goeree-Overflakkee’ vormt de uitgesplitste en onderbouwde specificatie van genoemde kaart en detaillering.

Voort treft u nog als Excelbestanden bijgaand aan een ‘Lijst windturbines’ en een ‘Overzicht hoogte en vermogen windturbines’.

Ter nadere toelichting op de stukken nog het volgende.

1. REALISATIE LOCATIE BATTENOORD IS OVERBODIG
Zoals onder punt 1. van mijn inspraakreactie gesteld is de realisatie van locatie Battenoord overbodig. Uit de kaart, detaillering en het overzicht blijkt specifiek welke bestaande locaties, turbines en windparken en voor welke vermogens zijn gerealiseerd of nog kunnen worden gerealiseerd. Deze leveren alleen al een totaal aan opgesteld windvermogen op van 229,45 MW, overigens nog zonder dat gekozen is voor de meest optimale en meest rendabele invulling binnen de gestelde randvoorwaarden van deze geschikte locaties. U voldoet met realisatie daarvan mitsdien ruimschoots aan uw eigen ambities en aan de overeengekomen inspanningsverbintenis met de Provincie Zuid-Holland. Het resultaat overtreft bij die stand van zaken dan zelfs nog het resultaat van de voorgenomen inspanningen. Daaruit volgt dan evident dat realisatie van Windpark Blaakweg en Windpark Suyderlandt niet is vereist en in zekere zin zelfs overbodig is.

Daarbij is voor de nog te realiseren windturbines conservatief gerekend met een gemiddelde per turbine van 3,4 MW. Bij hantering van 3,5 MW per turbine wordt een totaalresultaat behaald van 234 MW aan opgesteld vermogen en bij 3,6 MW per turbine zelfs in totaal 239 MW.

Uit de ‘Lijst turbines’ blijkt welke fabrikanten gangbare type windturbines aanbieden, met welke rotordiameter en welk vermogen in aantal MW’s kan worden bereikt. Daaruit blijkt van een gemiddeld aantal MW’s per turbine van (69,95 / 19 = ) 3,68.

Een rotordiameter tot 132 meter wordt veel toegepast op turbines met een maximale tiphoogte van 150 meter. Deze heeft, afhankelijk van de fabrikant, een vermogen van 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 en zelfs 4,3 MW.

Genoemde getallen zijn ook alleszins reëel en volledig te objectiveren. Een rotordiameter tot 132 meter wordt veel toegepast op turbines met een maximale tiphoogte van 150 meter en levert – afhankelijk van genoemde fabrikanten – een vermogen van 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 en zelfs thans 4,3 MW op. De ontwikkeling in de tijd naar hoogte en vermogens van windturbines blijkt uit onderstaand grafiekje.

Aan de grafiek kan nog toegevoegd worden een kort overzichtje, gebaseerd op ‘Windstats’. Daaruit blijkt dat voor min of meer nabijgelegen windparken al in 2006 (ten minste) 3 MW per turbine wordt gerealiseerd bij een tiphoogte van slechts 120 meter, terwijl in 2014 in Zierikzee al bij een tiphoogte van (slechts) 130 meter 3,4 MW per turbine wordt gerealiseerd.

Windpark Oost-Flakkee / Anna Wilhelmina rekent ook met een opgesteld vermogen per windturbine van 3.4 MW.

Naast genoemde onafhankelijke bronnen kunnen onafhankelijk deskundigen, zoals deskundigen verbonden aan de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines of personen als de heer Johannes Houtsma genoemde getallen, weergaven en opgaven onverkort en objectief bevestigen.

Uit het voorgaande volgt dat naar objectieve normen en maatstaven de gestelde opgave reëel kan worden ingevuld en behaald zonder realisatie van Windpark Battenoord.

Overigens is het voorgaande ook nog op een andere manier te beredeneren. De opgave van 225 MW is gebaseerd op een 3 MW windturbine. Er staat aan MW 42,45 MW, dus er dient 183 MW te worden bijgebouwd. Als genoemde 3 MW vervangen wordt door 3,4 MW staat de nieuwbouw niet voor 183, maar voor 207 MW. Samen met de bestaande ruim 42 MW maakt dat dan 249 MW. Bij het vervallen van Windpark Battenoord (19 MW) blijft in dat geval nog 230 MW over; zelfs bij 3,3 MW blijft ruim 225 Mw over. Bij 3,5 wordt dat zelfs 237 MW.

2. ER ZIJN GOEDE ALTERNATIEVEN VOOR LOCATIE BATTENOORD
Subsidiair is het volgende opgemerkt. Er zijn goede alternatieven voor locatie Battenoord. Voor het gebied G7 (Locatie Battenoord) geldt dat interferentie met het in aanleg zijnde Windpark Krammersluizen wordt verwacht en dat het gebied slechts beperkt ruimte bied. Daarom scoort dit gebied ‘rood’. Windpark Diederik bij Melissant heeft die beperkingen niet, scoort ook beter dan Battenoord, heeft reeds succesvol een plan-MER doorlopen en is geschikt. Dat windpark biedt daarmee een volwaardig alternatief. Dat alternatief is ook al eerder aangedragen en beschikbaar. Mogelijk dwingt zelfs toetsing volgens de ADC-criteria of de V2-toets tot het realiseren van Windpark Diederik in plaats van Battenoord.

Gelet op de kennelijke wens van delen van uw raad om “namens de bewoners geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor waarschijnlijk 9 molens en daarom te kiezen voor 6 molens” ligt mitsdien concreet de mogelijkheid voor te kiezen voor realisatie van Windpark Diederik in plaats van Windpark Battenoord en daarmee te kiezen voor 0 in plaats van 6 windturbines aldaar. Overigens zijn de bewoners zelf niet naar een mening gevraagd noch betrokken geweest, terwijl de constructief oppositie voerende dorpsraden en hun bewoners klip en klaar hebben aangegeven dat enig draagvlak voor realisatie van Windpark Battenoord volstrekt ontbreekt.

Er zijn overigens nog meer alternatieven. Er is op Goeree-Overflakkee massaal steun voor de locatie N59 / Haringvliet. De opmerking dat plaatsing in Natuurgebied dit onmogelijk zou maken wordt gelogenstraft door tal van plaatsingen in dergelijke gebieden, terwijl ook de Provincie Zuid-Holland op dat vlak ook al precedenten kent. Uw verantwoordelijk wethouder zijn in dat kader al uitgewerkte voorstellen aangereikt. Datzelfde geldt overigens ook met zoveel woorden voor het aanlandingsgebied van de N59 ten zuidoosten van Den Bommel (Hellegatsdam).

Verder heb ik u in mijn inspraakreactie nog op een tweetal andere relevante punten gewezen. Ik volsta thans hier daarnaar te verwijzen.

Ik vertrouw u hierdoor geïnformeerd. Ik zie uit naar de informatie van de wethouder, het standpunt van het college en de besluitvorming door uw raad.

Met vriendelijke groet,

P.A. de Lange

inspraakreactie Battenoord 14 september 2017 (1)

 

image Jos Breukens

Kaart windparken Goeree-OverflakkeeKaart windparken Goeree Overflakkee

De ‘Kaart windparken Goeree-Overflakkee vormt samen met met ‘Figuur 3.2. Detaillering Windpark Haringvliet’ een geografische invulling en weergave van bestaande en nog te realiseren windturbines en windparken binnen uw gemeente.

figuur 3.2 Windpark Detailleringen Haringvliet

Overzicht windturbines Goeree Overflakkee

Overzicht windturbines Goeree

Overzicht hoogte en vermogen windturbines

Overzicht hoogten en vermogen

Lijst windturbines

Lijst windturbines