Schrijven voor college en raad Goeree-Overflakkee

Barendrecht, 22 september 2017

Geachte heer Mimpen,

In vervolg op de raadsvergadering van donderdag 14 september jongstleden en onder verwijzing naar mijn bijgaande inspraakreactie van die avond en de door de raad verzochte onderbouwingen, specificaties en weergaven kan ik u namens Stichting Mallemolens, haar bestuur en haar achterban aanvullend als volgt berichten.

Mijn inspraakreactie veronderstel ik bekend. De inhoud daarvan geldt als hier herhaald en ingevoegd.

De ‘Kaart windparken Goeree-Overflakkee vormt samen met met ‘Figuur 3.2. Detaillering Windpark Haringvliet’ een geografische invulling en weergave van bestaande en nog te realiseren windturbines en windparken binnen uw gemeente.

Het Excelbestand ‘Overzicht windturbines Goeree-Overflakkee’ vormt de uitgesplitste en onderbouwde specificatie van genoemde kaart en detaillering.

Voort treft u nog als Excelbestanden bijgaand aan een ‘Lijst windturbines’ en een ‘Overzicht hoogte en vermogen windturbines’.

Ter nadere toelichting op de stukken nog het volgende.

1. REALISATIE LOCATIE BATTENOORD IS OVERBODIG
Zoals onder punt 1. van mijn inspraakreactie gesteld is de realisatie van locatie Battenoord overbodig. Uit de kaart, detaillering en het overzicht blijkt specifiek welke bestaande locaties, turbines en windparken en voor welke vermogens zijn gerealiseerd of nog kunnen worden gerealiseerd. Deze leveren alleen al een totaal aan opgesteld windvermogen op van 229,45 MW, overigens nog zonder dat gekozen is voor de meest optimale en meest rendabele invulling binnen de gestelde randvoorwaarden van deze geschikte locaties. U voldoet met realisatie daarvan mitsdien ruimschoots aan uw eigen ambities en aan de overeengekomen inspanningsverbintenis met de Provincie Zuid-Holland. Het resultaat overtreft bij die stand van zaken dan zelfs nog het resultaat van de voorgenomen inspanningen. Daaruit volgt dan evident dat realisatie van Windpark Blaakweg en Windpark Suyderlandt niet is vereist en in zekere zin zelfs overbodig is.

Daarbij is voor de nog te realiseren windturbines conservatief gerekend met een gemiddelde per turbine van 3,4 MW. Bij hantering van 3,5 MW per turbine wordt een totaalresultaat behaald van 234 MW aan opgesteld vermogen en bij 3,6 MW per turbine zelfs in totaal 239 MW.

Uit de ‘Lijst turbines’ blijkt welke fabrikanten gangbare type windturbines aanbieden, met welke rotordiameter en welk vermogen in aantal MW’s kan worden bereikt. Daaruit blijkt van een gemiddeld aantal MW’s per turbine van (69,95 / 19 = ) 3,68.

Een rotordiameter tot 132 meter wordt veel toegepast op turbines met een maximale tiphoogte van 150 meter. Deze heeft, afhankelijk van de fabrikant, een vermogen van 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 en zelfs 4,3 MW.

Genoemde getallen zijn ook alleszins reëel en volledig te objectiveren. Een rotordiameter tot 132 meter wordt veel toegepast op turbines met een maximale tiphoogte van 150 meter en levert – afhankelijk van genoemde fabrikanten – een vermogen van 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 en zelfs thans 4,3 MW op. De ontwikkeling in de tijd naar hoogte en vermogens van windturbines blijkt uit onderstaand grafiekje.

Aan de grafiek kan nog toegevoegd worden een kort overzichtje, gebaseerd op ‘Windstats’. Daaruit blijkt dat voor min of meer nabijgelegen windparken al in 2006 (ten minste) 3 MW per turbine wordt gerealiseerd bij een tiphoogte van slechts 120 meter, terwijl in 2014 in Zierikzee al bij een tiphoogte van (slechts) 130 meter 3,4 MW per turbine wordt gerealiseerd.

Windpark Oost-Flakkee / Anna Wilhelmina rekent ook met een opgesteld vermogen per windturbine van 3.4 MW.

Naast genoemde onafhankelijke bronnen kunnen onafhankelijk deskundigen, zoals deskundigen verbonden aan de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines of personen als de heer Johannes Houtsma genoemde getallen, weergaven en opgaven onverkort en objectief bevestigen.

Uit het voorgaande volgt dat naar objectieve normen en maatstaven de gestelde opgave reëel kan worden ingevuld en behaald zonder realisatie van Windpark Battenoord.

Overigens is het voorgaande ook nog op een andere manier te beredeneren. De opgave van 225 MW is gebaseerd op een 3 MW windturbine. Er staat aan MW 42,45 MW, dus er dient 183 MW te worden bijgebouwd. Als genoemde 3 MW vervangen wordt door 3,4 MW staat de nieuwbouw niet voor 183, maar voor 207 MW. Samen met de bestaande ruim 42 MW maakt dat dan 249 MW. Bij het vervallen van Windpark Battenoord (19 MW) blijft in dat geval nog 230 MW over; zelfs bij 3,3 MW blijft ruim 225 Mw over. Bij 3,5 wordt dat zelfs 237 MW.

2. ER ZIJN GOEDE ALTERNATIEVEN VOOR LOCATIE BATTENOORD
Subsidiair is het volgende opgemerkt. Er zijn goede alternatieven voor locatie Battenoord. Voor het gebied G7 (Locatie Battenoord) geldt dat interferentie met het in aanleg zijnde Windpark Krammersluizen wordt verwacht en dat het gebied slechts beperkt ruimte bied. Daarom scoort dit gebied ‘rood’. Windpark Diederik bij Melissant heeft die beperkingen niet, scoort ook beter dan Battenoord, heeft reeds succesvol een plan-MER doorlopen en is geschikt. Dat windpark biedt daarmee een volwaardig alternatief. Dat alternatief is ook al eerder aangedragen en beschikbaar. Mogelijk dwingt zelfs toetsing volgens de ADC-criteria of de V2-toets tot het realiseren van Windpark Diederik in plaats van Battenoord.

Gelet op de kennelijke wens van delen van uw raad om “namens de bewoners geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor waarschijnlijk 9 molens en daarom te kiezen voor 6 molens” ligt mitsdien concreet de mogelijkheid voor te kiezen voor realisatie van Windpark Diederik in plaats van Windpark Battenoord en daarmee te kiezen voor 0 in plaats van 6 windturbines aldaar. Overigens zijn de bewoners zelf niet naar een mening gevraagd noch betrokken geweest, terwijl de constructief oppositie voerende dorpsraden en hun bewoners klip en klaar hebben aangegeven dat enig draagvlak voor realisatie van Windpark Battenoord volstrekt ontbreekt.

Er zijn overigens nog meer alternatieven. Er is op Goeree-Overflakkee massaal steun voor de locatie N59 / Haringvliet. De opmerking dat plaatsing in Natuurgebied dit onmogelijk zou maken wordt gelogenstraft door tal van plaatsingen in dergelijke gebieden, terwijl ook de Provincie Zuid-Holland op dat vlak ook al precedenten kent. Uw verantwoordelijk wethouder zijn in dat kader al uitgewerkte voorstellen aangereikt. Datzelfde geldt overigens ook met zoveel woorden voor het aanlandingsgebied van de N59 ten zuidoosten van Den Bommel (Hellegatsdam).

Verder heb ik u in mijn inspraakreactie nog op een tweetal andere relevante punten gewezen. Ik volsta thans hier daarnaar te verwijzen.

Ik vertrouw u hierdoor geïnformeerd. Ik zie uit naar de informatie van de wethouder, het standpunt van het college en de besluitvorming door uw raad.

Met vriendelijke groet,

P.A. de Lange

inspraakreactie Battenoord 14 september 2017 (1)

 

image Jos Breukens

Kaart windparken Goeree-OverflakkeeKaart windparken Goeree Overflakkee

De ‘Kaart windparken Goeree-Overflakkee vormt samen met met ‘Figuur 3.2. Detaillering Windpark Haringvliet’ een geografische invulling en weergave van bestaande en nog te realiseren windturbines en windparken binnen uw gemeente.

figuur 3.2 Windpark Detailleringen Haringvliet

Overzicht windturbines Goeree Overflakkee

Overzicht windturbines Goeree

Overzicht hoogte en vermogen windturbines

Overzicht hoogten en vermogen

Lijst windturbines

Lijst windturbines

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s